صفحه اصلي » تاریخ و فرهنگ » ضرب المثل
ضرب المثل

چو چین کردن(نزا ایجاد کردن)  گرگ لنگ، هفتاد تا کهنه آرام (آغول) را پاشنه می زنه (سِمِج بودن در کار)
لمپا لمپا لوپ(ساکت کردن) خانه که دو کیوانو ، خاکش به سر زانو
لباسش نیست کرباس، ادعاش 25 خروار دیکچو به لَقلو میگه کونت سیاهه، دیگ میگه ماشاالله
حاجی حاجی را در مکه می بینه مار از پونه بدش میاد، دم خانش سبز میشه
پیش لوطی و کله ملقبازی جیک جیک مستانت بود یاد زمستانت بود ؟
سر بده، کلاه بده، دو غاز و نیم بالا بده هر کسی رو تو قبر خودش میزارند
یک دیگ و سد تا کمچه تا گور، یه وجب راهه
از بیکاری کلاغ می پرانه بنده به بنده رحم کنه ،خدا به هر دو رحم کنه
همه، سر و ته یک کرباسن سگی شاشید و سسکه اش به تو پاشید
زمستان و زرد آلو! خر بیارو باقالی بار کن
کومشی اگه کاری باشه شهر و دیار خودش کار فراوانه کاه که زیاد تو کاهدان بمانه ،کاه گل میشه و رو بام میشینه
خر همان خره اما پالانش عوض شده گدا به گدا، رحمت به خدا
گردش هم به دامانش نمی شینه ( در مورد مردم زیرک) روزه بی نماز مثل اشکنه بی پیاز
نگا به دست ننه کن – مثل ننه غلبیله کن کار بچه برای مادر بچه خوبه
صد تا چاقو میسازه ، یکیش دسته نداره( درمورد دروغگو ) میمون هر چه زشت تره بازیش بیشتره
خدا خر را شناخت، شاخش نداد نه به ان داریه و تمبک زدنت – نه به این زینب کلثوم شدنت
یارو را  به روستا راه نمی دادن سراغ کدخدارا می گرفت  سرش زیر برف کرده، کونش بیرونه، خیال میکنه کسی نمیبینش
حساب حسابه کاکا برادر گاوی که شیر میده از پستانش معلومه
آبرو که اب جو نیست از حلوا حلوا گفتن  دهان شیرین نمیشه
 دو نفر همراه، ،بهتر از هزار نفر تنها یک بز گر گله را گر می کند 
فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه اگه گدا معتبر بشه از خدا بی خبر میشه
اشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بی نمک از بی پولی شپش تو جیبش چهار قاپ بازی می کنه
 کسی که خربزه می خوره پای لرزش هم باید بشینه  هنوز برف نیامده یارو پارو دستشه
 از یک گل بهار نمیشه  برای یک بی نماز در مسجد نمی بندن
 سر باشه ،کلاه زیاده  در دروازه را  میشه بست اما دهان مردمه نمیشه بست
مور خودش چیه که کله و پاچه اش باشه هر کسی تف سر بالا بندازه رو صورت خودش می افته
هر گلی بزنی سر خودت زدی یک دانه اولاد یا ننگ میشه یا نهنگ
از هول حلیم افتاد تو دیگ چسش پارسال، گندش امسال
عروسی به چشم تماشاگر آسانه هنوز صابونم به رختش نخورده ( تهدید)
بالاخره تفاق گرگ به گله می افته ( به عنوان تهدید ) از حرف شغال باران نمی اد
از عروس که خیلی تعریف کنن گوزوک در میاد.  نشاشیده ،شب درازه
در نبودن گوشت چغندر سالاره یک نه و صد آسان
یک ده آباد به از صد شهر خرابه یا رومی روم یا زنگی زنگ
 نه شیر شتر نه دیدار عرب  نه به این شوری شوری نه به این بی نمکی  ، نه به ان الفت گرم و نه به این بی صفتی
 کوزه گر از کوزه شکسته اب میخوره  زمستان تمام میشه روسیاهیش به زغال میمانه
پیمانه که پر شد باید رفت یک دست صدا نداره
آب شرشر خودش نمی شنوه براش چغندر هم ریز نمی کنن
اگه گفت ماست سفیده ،باور نکن ( درباره دروغگو ) آب نمی بینه و گر نه شناگر خوبیه
اگه علی ساربانه می دانه شتر کجا بخوابانه صد تا کوزه می سازه یکی دسته نداره ( در مورد دروغگو )
هیچکس نمیگه دوغ من ترشه میگه قاتق آشه مرغ هر چی خاک بپاشه به سر خودش می پاشه
کاری بکن بهر ثواب ، نه سیخ بسوزه نه کباب نمی خوره نمی خوره ، بادیه را تا ته می خوره
اگه هوسه، همین بسه اینها برای فاطمه تمبان نمیشه
صد نفره تا لب چشمه میبره و تشنه بر میگردانه ( در مورد فرد زیرک ) هزار دوست کمه و یک دشمن زیاده
 یارو تیپش تشی کَلیِه(تیپ نافرم)  هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیره
 هر که پست تره، مست تره  اگه تو دولی ما بند دولیم ( از تو زرنگتریم)
وقتی گرگ به گله می افته سگ به دنبال شاشیدنش میره بی ساز و نقاره می رقصه ( در مورد مردم بهانه گیر )
اسیو به نوبته موش به سوراخ نمیره جارو به دمش می بنده
سلام گرگ بی طمع نیست . حرف راسته از بچه بشنو .
زورش به خر نمیرسه پالان خر می چسبه خر چه داند قیمت نقل و نبات .
پنج انگشت برابر نیست . تا تنور گرمه باید نون پخت . ( باید از فرصت استفاده کرد )
بالشه نرم زیر سرش گذاشته اند . ( او را فریب داده اند ) بار کج به منزل نمی رسه
مثل مِمِدویی، پیاز خور نباش(تکرار یک عمل) اشکنه بخور تا بام برو ،قوروتی(کشک)بخور تا شام برو
امروز نهار ،قیامته(غذای خوب) یاری یاری ،از اینجا تا ساری ،هر جا بری کِرمتو داری(حسادت دو جاری)
مال برادر بدزد و ببر و بخور خدا دنگ دنگ هاکِرد ، همه را یک رنگ هاکِرد
شوهر کردن جان دله، قبا شستنش چه مشکله دنیا دنبه ، آدما گربه(تحویل گرفتن افراد بخاطر دارایی)
   از دل خانه بساز ، از گِل خانه نساز(گشاده رو بودن)