صفحه اصلي » درباره مهماندویه » برگزیدگان » دکتر علی محمدی
دکتر علی محمدی

 

فارغ التحصیل مقطع عمومی داروسازی از دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد و تخصص از دانشگاه علو‌م پزشکی تهران که هم اکنون دانشیار دانشگاه علوم‌پزشکی تهران هستند.